Йош

Йош

Автор:   Ибрайым Юсупов


Онлайн оқыў PDF форматында көширип алыў

Мазмуны

БИР АДАМДЫ БИР АДАМ
СОНДАЙ БИР ЕЛ МЕНИҢ ЕНШИМЕ ТИЙГЕН...
ҚАРА ҚАЛПАҚ ҲАҚҚЫНДА СӨЗ
ПОШША ТОРҒАЙҒА
ӘМИЎ ЖАҒАСЫНДА ЖАЙНАП ТУРАРСАҢ
РАҲМЕТ САҒАН, ЗАМАНЫМ!
ЖЕР ПЛАНЕТАСЫ
РАБОЧИЙ ИНСАН
ЗАМАНЫНАН КЕШ ТУЎЫЛҒАН АДАМЛАР
ЖАҢА ЖЫЛ ТИЛЕКЛЕРИ
ТУЎЫСҚАНЛЫҚ
ӘМИЎДИ АТЛАҒАН ЖОЛЛАРЫҢ СЕНИҢ
БИЛИМ БУЛАҒЫ
МЕН ПАХТАКЕШ ХАЛЫҚПАН
СЕКРЕТАРЬ
ДӘЎРАНҒА МЕГЗЕР
ЖӘНЕ ЖӘЙҲУН БОЛЫП АҚТЫҢ ДА КЕЛДИҢ
ЕКИНШИ ЕСИК
ХОРЕЗМГЕ
ГЕСИРТКЕНИҢ КӨЗЛЕРИ
ДАЛА ГҮЛИ
ҚАРАҚАЛПАҚТЫ КӨП МАҚТАМА КӨЗИМШЕ
ПАХТА
БЕС ҚОНАҚ
АҚ АЛТЫНЛЫ ЕЛДИҢ АҚСАҚАЛЛАРЫ
МЕН - ТӨРТКҮЛМЕН!
ЕЛЛИККЕ ЕЛ ҚОНАР ЗАМАНЫ КЕЛДИ
АҚ АЛТЫНДЫ АЛТЫН ҚОЛЛАР ЖАРАТАР
АҒАРТЫЎДЫҢ ЖЫЛ ҚУСЛАРЫНА
ШАЯН
ХАЛҚАБАДТАН ҚАНША АДАМ КЕЛМЕДИ
ПУШКИНГЕ
ШАЙЫР
ӘЖИНИЯЗДЫҢ МОНОЛОГИ
ТАШКЕНТЛИ ШАЙЫР ДОСЛАРЫМА
БИР ГЕЗЛЕРИ БЕРДАҚ ЖҮРГЕН ЖЕРЛЕРДЕ
ГҮРГЕН ДӘРЬЯЛАРЫ ЖОЛ БЕРЕР СИЗГЕ
ҚӘЛЕМЛЕС ДОСЛАРЫМА
АЙТ СЕН ӘЖИНИЯЗДЫН ҚОСЫҚЛАРЫНАН
БИЗИҢ АЎЫЛДЫҢ ҚЫЗЫНА
ӘМИЎ ГҮЛЛЕРИНЕ
АННА КЕРНН АЛЛЕЯСЫНДА
ВЕНЕРАНЫҢ СКУЛЬПТУРАСЫНА
ТИГИЛЕМЕН ҚУС ЖОЛЫНА
ШОЙДАНИЯ
СОҚПАҚ
КӨЛ БОЙЫНДА
ТӨРТЛИКЛЕР
ТӘРЕЗИ
ГЕДЕЙЛИК
ДАҢҚ АРБАСЫ
ЕСКИ ЖОЛ ДӘРБЕНТИНДЕ
ҒАРРЫЛАР
МАРАПАТ УЙЫҒЫ
ҚУЛПЫТАСТАҒЫ ЖАЗЫЎЛАР
ЭПИГРАММАЛАР
АТЛАР
НЕСИБЕҢ АҚ БОЛСЫН ҚЫСҚЫ ДАЛАДАЙ
АЯЗ ҚАЛА
СОНЕТЛЕР
ПАЗНАЛАР
МЕН АБАЙДЫ ЯДҒА БИЛГЕН ХАЛЫҚПАН
КӨКШЕ ТАЎ
ҚАЗАҚСТАН
ҚАЛТАЙҒА
МЕН СҮЙЕМЕН ҚЫРҒЫЗДЫҢ АЛА ТАЎЫН
САНАТ
НАРЫН
СӘЎБЕТ
СОҢ КӨЛДЕ
АЛАРША
ҚЫРҒЫЗ ГАИ ЕРКИНГЕ ЧЕСТЬ БЕРЕДИ...
БӘҲӘР ҲӘМ СЕН (ҒӘЗЗЕЛЛЕР)

Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул китапты унатқан болсаңыз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.