Блог - Жаңалықлар

Бул бөлимде сайт жаңалықлары менен танысып барыў имкәниятына ийесиз. Бул бетте жаңалықлардың қысқа түрдеги дизими бериледи, егер жаңалық ҳаққында толық мағлыўмат алыўды қәлесеңиз, 'Даўамын оқыў' кнопкасын яки жаңалық атамасын бассаңыз, таза бет ашылады.

04

jun 2014

Сайтқа Бердақ бабамыздың таңламалы шығармалары ҳәм Қырық қыз дәстаны қосылды

Сайтымызда жаңалық, жаңа еки китап қосылды. Бириншиси Бердақ Ғарғабай улының "Таңламалы шығармаларының жыйнағы" болса, екиншиси "Қырық қыз" дәстаны (Қыяс жыраў варианты). Оқыў ушын төмендеги силтемелерге өтиўиңизди со...

Даўамын оқыў

19

jan 2014

Сайт жаңалықларын социал тармақлар арқалы бақлаў

Ҳәзирги күнде Интернетте "отырған" адамлардың арасында социал тармақлар менен таныс емес адам аз шығар, ойымызша. Бул тармақлар таза дос арттырыў, "ески" жора-жолдасларды табыў, узақтағы ағайин-жолдаслардың жаңалық...

Даўамын оқыў

21

dec 2013

kitapxana.com мүмкиншиликлери менен танысамыз

Бул мақалада kitapxana.com сайты бойынша навигация қылыў ҳәмде китап мазмунын көриў усыллары қарап өтиледи. Биринши, сайт бойынша навигацияны көрсетип өтемиз. Электрон китапханамыздағы шығармаларды категориялар, авто...

Даўамын оқыў

19

dec 2013

Сәлем дүнья!

Таза бағдарламаластырыў тилин үйренип баслаған бағдарламашы (программист) биринши болып 'Сәлем дүнья' (Hello World) дәстүрин дүзгени сыяқлы, бизде блогымыздың биринши мақаласын усындай атама менен баслаўға қарар ет...

Даўамын оқыў

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.