Байланыс

Бизге сайтымыз ҳаққында өз пикирлерин, идеяларын, кемшиликлерин көрсеткен ҳалда хабар жибериўши оқыўшыларымызды қатты ҳүрмет етемиз. Биз бенен байланысыўдың еки усылы бар, өзиңизге қолай жолын сайлап алсаңыз болады. Бириншиси, бул жеке email почтаңыздан info@kitapxana.com адресине электрон хат жибериў арқалы. Ал екиншиси болса, төмендеги форманы толтырып жибериў арқалы.


Атыңыз:

Email адресиңиз*:

Хабар темасы:

Бизге қалдырмақшы болған хабарыңыз*:

- жулдызша (*) менен белгиленген майданлар толтырылыўы шәрт

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.