Нақыллар

Қарақалпақ халық нақыл-мақаллары

Бул категория төмендеги шығармаларды өз ишине алған:

Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул категориядағы шығармаларды унатқан болсаңыз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.