Әдебият Хрестоматиясы

Әдебият Хрестоматиясы

Авторлар:   Жийен Жыраў Тағай улы
  Күнхожа Ибрайым улы
  Бердақ Ғарғабай улы


Онлайн оқыў PDF форматында көширип алыў

Мазмуны

ПОСҚАН ЕЛ
ЖАЙЛАЎЫМ
ЯРАНЛАР
ҚАШАН КӨРЕРМЕН
КҮН ҚАЙДА
ШОПАНЛАР
ЕШКИМ БАР
БАЙ БАЛАСЫ
УМЫТПАСПАН
ТҮЙЕ ЕКЕНСЕҢ
ОРАҚШЫЛАР
ЕЛ МЕНЕН
НЕГЕ КЕРЕК
ЖАРЫМАДЫМ
НЕ БОЛДЫМ
ЗАМАН
МЕНИҢ БАЛАМ
СӨК САНАР
АҚ ҚАМЫС
САЗАН АЎ
ХАЛЫҚ УШЫН
ЖАҚСЫРАҚ
САЛЫҚ
БЫЙЫЛ
БОЛҒАН ЕМЕС
ЗАМАНДА
ДӘЎРАН
БИЛМЕДИМ
ЖАЗ КЕЛЕРМЕ
ИЗЛЕР ЕДИМ
КӨРИНДИ
АЙРАЛЫҚ
КЕЛИН
ОЙЛАНБА
ӨМИРИМ (үзинди)
ТАРИЙХЫЙ ПОЭМАЛАРЫ

Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул китапты унатқан болсаңыз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.