Қоблан

(Есемурат жыраў Нурабуллаевтан жазып алған Наўрыз Жапақов)

Қоблан

Автор:   Халық


Онлайн оқыў PDF форматында көширип алыў

Мазмуны

Биринши бөлим
Екинши бөлим
Үшинши бөлим
Төртинши бөлим
Дәстандағы гейпара сөзлерге түсиник

Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул китапты унатқан болсаңыз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.