Шрифт түри: Шрифт көлеми: Әлипбе:

Дәстандағы гейпара сөзлерге түсиник (Dástandaǵı geypara sózlerge túsinik)

Күйме — қоңыраўлы арба
Амуд — шоқмар
Әсет — жаздың ыссы айларының бири, июль
Ашру — дупең—мылтық
Байыўлы — руўдың аты
Боза — ишетуғын суўсын
Дийхан — хатшы (секретарь)
Датқашы — арыз айтыўшы
Даргай — ханның отыратуғын жери
Игри — қыйсық
Истанат — жәрдем сораў
Лалимаржан —мойынға тағатуғын моншақ (қымбат тас)
Латманат — қалмақлардың қудайы
Лабыр — аўыр мәнисинде
Лепес — тилек
Муҳим — әҳмийетли
Мәскан — жол жүриў
Муптала — дилгир болыў
Мәҳрем — хан хызметкери
Пота — белбеў
Паймана толды— өмири питти
Пәрияд — жылаў
Сегбир – ҳарып талыў
Суҳбан — тәңри
Сайғақ — қәбирдиң басына шаншатуғын ағаш
Сәркарда — басшы
Ысқат — өликтиң үстине жабатуғын кийим
Халақа — басқа оралған орамалдың артқа тасланған ушы


Алдынғы бөлимге қайтыў: Төртинши бөлим
Китап Мазмунына қайтыў

Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул китаптың усы бөлимин унатқан болсаңыз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.