Шрифт түри: Шрифт көлеми: Әлипбе:

ҲӘР ТҮРЛИ ӨНЕР-БИЛИМ АЛЫЎ ҲАҚҚЫНДАҒЫ НАҚЫЛ-МАҚАЛЛАР (HÁR TÚRLÍ ÓNER-BÍLÍM ALIW HAQQINDAǴI NAQIL-MAQALLAR)

Сын дүзелмей мин дүзелмейди.
Билимли мыңды жығады,
Билекли бирди жығады.
Ақыл жаста емес, баста.
Билгенниң тусындаман,
Билмегеннен өтип баратырман.
Оқыў ойдан қашық емес,
Оқысаң озарсаң,
Оқымасаң тозарсаң.
Илим йине менен қудық қазғандай,
Билимли ерге нур жаўар.
Өзиң билсең өзгеге үйрет,
Билмегениңди үйрен.
Халыққа ис көрсеткен мәрт өлмейди,
Тарийхқа жазып кеткен хат өлмейди.
Оқыў – ой азығы,
Билим – ер азығы.
Өнери жоқ кисиниң,
Мазасы жоқ исиниң.
Өнерли жас аш болмас,
Өнер билсең өлмейсең.
Жигитке қырқ өнер де аз.
Өнерли қол арымас,
Өнерсиз қол жарымас.
Өнерди үйрен, үйрен де жийрен.
Өнер, өнерге бәри көнер.
Билим – ақылдың шырағы.
Билим – паныс,
Ладанлық – намыс.
Билимниң көплиги жоқ,
Өнердиң артықлығы жоқ.
Билек сүриндирмегенди билим сүриндиреди.
Алым менен дос болсаң,
Жетерсең муратқа.
Залым менен дос болсаң,
Қаларсаң уятқа.
Жаста алған билимиң,
Тасқа жазған хат пенен тең.
Оқый берсең көзиң ашылар,
Жата берсең уйқы басар.
Ладан менен дос болғанша.
Китап пенен дос бол.
Жас пенен ғарры билимде теңлесер,
Хан менен қара майданда теңлесер.
Жақсы менен жаман өлгенде теңлесер.
Кешеги-бүгинниң өлшеўи болмайды.
Оқыған озады,
Оқымаған тозады.
Жақсы сыншы жол силтейди.
Жаман сыншы жүрегиңе ис түйрейди.
Асық ойнаған азар,
Топ ойнаған тозар,
Ҳәммесинен көп оқып,
Билим алған озар.
Қолына биз услаған,
Көбирек гүз услайды.
Бөдене сойғызсаң да,
Қассапқа сойғыз.
Ағаш кессең, узын кес,
Темир кессең, қысқа кес.
Темирши тағаға жарымайды,
Етикши шегеге жарымайды.
Қазаншының ерки бар,
Қайдан қулақ шығарса.
Пал тутқан бармағын жалайды.
Усталы ел дүзелер,
Қассаплы ел бузылар.
Көп бақырған қосықшы болар,
Еринбеген етикши болар.
Темирди қызғанда соқ.
Ел аралаған сыншы болады,
Тоғай аралаған үйши болады.
Кәсип етсең, нәсип етеди.
Ис устасынан қорқады.
Етикши етикке жарымас.
Полат полатты теспейди.
Аяқ-етиктиң үлгиси.
Себет аўзынан тозады.
Шеберден шебер шықса,
Бирин-бири күнлейди.
Өнерлиниң өзеги талмас.
Өнерли өрге жүзеди.
Кийим тозады,
Өнерли озады.
Узын сөз қысқа болмас,
Үлгисиз уста болмас.
Ақыл көпке жеткизер.
Өнер көкке жеткизер.
Шебердиң көзи қолында,
Колыңнан ис қалмасын,
Қайбир исте болса да,
Тилиң, қолың талмасын.
Уста ислейди, қурал ислемейди.
Алтынды ерите алмаған иритеди.
Терини ийлей алмаған ширитеди.
Мақтаншақтың өнери аз.
Сынбасты уста соқпас.
Сегиз өлшеп бир жола кес.
Устазы жақсының устамы жақсы.
Иси көп – көмири аз.
Уста көп – темири аз.
Тентек даўға семирер,
Аспаз пуўға семирер.
Ханнан қалған нусқа жоқ.
Устадан қалған нусқа көп,
Ҳәммелердиң кеўли тоқ.
Оқыўдың ҳәриби болады,
Ҳәриптиң басы «Әлип» болады,
Қостарының қәдирин билмегенниң,
Ақырында басы ғәрип болады.
Ақылым бар пулым жоқ,
Тилим барда тыңлайтуғын қулақ жоқ.


Гезектеги ендиги бөлимге өтиў: ТИЛ, СӨЗ ӨНЕРИ ҲАҚҚЫНДА НАҚЫЛ-МАҚАЛЛАР
Алдынғы бөлимге қайтыў: ДӘСТҮР, ҮРИП-ӘДЕТЛЕР ҲАҚҚЫНДА НАҚЫЛ-МАҚАЛЛАР
Китап Мазмунына қайтыў

Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул китаптың усы бөлимин унатқан болсаңыз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.