Шрифт түри: Шрифт көлеми: Әлипбе:

Қағыйда (Qaǵıyda)

Бир ғана қол қойдырыў ушын қыстаўлы түрде мәмлекетлик кеңселердиң бирине кирип шығыўыма туўра келди. «Бөлим баслығы» деп жазылған есиктиң аўзында үш-төрт адам тур екен. Қарасам, ҳеш қайсысы асығып турғанға усамайды.

— Кеширерсизлер, руқсатыныз бенен бир қол қойдырып шықсам?

— Киреғойың.

Қолымдағы портфельди жолдасыма услаттым да, қапыны аштым.

— Мүмкин бе?

Бөлмениң төринде отырған муртлаш жас жигит еситпеди ме, басын көтермеди.

— Мүмкин бе, иним? Тағы қайталадым.

Әлле нелерди жазып отыр, менин киргенимди сезетуғын емес.

Еки адым аттым.

— Ассалаўма әлейкум...

Селт етпейди. Төрт адым аттым.

— Ассалаўма әлейкум, иним.

Сес жоқ. Ҳә, мениң сәлем бергеним әнтек болған шығар, ақыры, жасы үлкенмен ғо. Ашыўы келген.

Сонда да аманласыўым лазым.

— Аўҳаллар жақсы ма, иним?

Я буған бир нәрсе болған да, ямаса мениң көзиме көринип турған бир нәрсе шығар. Бәлким, үйде ме екенмен, ярым ақшамда түс көрип атырған шығарман... Әсте ақырын жамбасларымды шымшып көремен, аўырады. Демек, оңым ғой. Қой, баса-бастан мениң киргенимди елестирмей турған болыўы керек. Ҳәр телефон бир шырылдап тынышын алып атыр. Мий қалама. Жас киши болса да, сәлем берейин.

Әсте ақырын адымлап мурнының астына тақалып бардым.

— Ассалаўма әлейкум, иним, қолыңды бер, көрисейик...

Астапыралла! Қолым созылыўы менен қалды. Көзин қағаздан алмайды. Шырылдаған телефонларды да, трубкасын көтерип қайтадан басып таслайды.

— Мына бир қағазға қол қойып бериўиң керек екен.

Қудайдың урған бендеси мендей болмасын. Бир аўыз жуўап ала алсам, қәнекей.

— Иним, тек қолыңызды қойып жиберсеңиз болды.

— ....

— Асығып тур едим, және басқа кеңселерге де барыўым керек.

— ....

— Болмаса қағазды таслап кете берейин бе?

— ....

— Бәлким, бир айланып келсем, қолыңыз босаған ўақта қояғоярма едиңиз?

— ....

Дүньяға шығып бундай адам көрмеген екенмен. Қорқынышлы жерден қутылғанша асыққан адамдай, аяғымның ушынан басып сыртқа шықтым. Сестим шықпайды, аңым ушып кеткен екен.

— Ҳе, не болды? — деди жолдасым ҳаўлығып.

— Яҳ?!..

— Не болды деп атырман?

— Билмеймен... мына биреўдиң қандай адам екенин. Я сөйлемейди, я сәлемди алмайды, я сәлем бермейди.

— Сәлемин не қыласаң, қол қойдырсаң болғаны емес пе?

— Қолыңа да, бетиңе де қарамайды.

— Япырмай-ә!

Күни менен бизлерди бақлап турған келиншеклерден бири күлди.

— Биринши келиўиниз бе деймен, қәйинлерим?

— Аўа, биринши.

— Шамасы бар. Бул жер банк деген, бир келгеннен сәлемди ала бермейди.

Әне қалас! Ҳәр кәсиптиң өзине ылайық қағыйдасы болады екен дә!


22. 09. 1997-жыл


Гезектеги ендиги бөлимге өтиў: Әнийпа
Китап Мазмунына қайтыў

Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул китаптың усы бөлимин унатқан болсаңыз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.