Әмет Шамуратов

Әмет Шамуратов

Туўылған ўақты: 1912-жыл

Қайтыс болған ўақты: 1953-жыл


Шығармалары

Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул авторды яки оның шығармаларын унатқан болсаңыз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.